Årsmøte

Sola Turns øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Sola Turn sin internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle Sola Turns medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

Årsmøtet skal

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle Sola Turns årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle Sola Turns regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta Sola Turns budsjett.

9. Behandle Sola Turns organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Sola Turn er tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.